Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1444/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

 

STATUT

Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego

I.                    Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. 

§ 2

1.      Siedzibą Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest miasto Łódź.

2.      Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działa na terenie całego kraju.

3.      Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może tworzyć oddziały.

§ 3

Nadzór nad działalnością Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego 

II.                 Przedmiot i zakres działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego 

§ 4

1.      Przedmiotem działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest zarządzanie nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach będących własnością Województwa Łódzkiego, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu i w samoistnym posiadaniu nie oddanymi w trwały zarząd, użytkowanie, bądź użytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, przekazanymi Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przez dotychczasowych władających.

2.      Zakres działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego obejmuje zarządzanie nieruchomościami
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz obowiązującymi zasadami gospodarowania nieruchomościami Województwa Łódzkiego.

Do zakresu działania jednostki należy w szczególności: 

2.1  Prowadzenie ewidencji nieruchomości zgodnie z przyjętymi zasadami  gospodarowania nieruchomościami.

2.2  Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przekazanymi do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w tym, w szczególności prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno –techniczną wszystkich powierzchni biurowych zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

2.3  Przygotowywanie informacji dla organów Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczących stanu wojewódzkiego zasobu nieruchomości, w tym informacji finansowej o stanie mienia.

2.4  Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

2.5  Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów, rokowań i negocjacji w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości.

2.6  Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa oraz analiz i ocen efektywności ich wykorzystania.

2.7  Podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej zarządzanych nieruchomości.

2.8  Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji zarządzanych nieruchomości.

2.9  Podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania zarządzanych nieruchomości w stanie nie pogorszonym, w tym przeprowadzanie napraw  i remontów oraz inwestycji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

2.10        Przygotowywanie i prowadzenie procedur, oraz zlecanie wycen nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

2.11        Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości Województwa.

2.12        Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie zarządzanych nieruchomości oraz prowadzenie windykacji tych należności.

2.13        Współpraca z jednostkami, które gospodarują nieruchomościami Województwa, a także z jednostkami innych samorządów terytorialnych oraz Skarbu Państwa.

2.14        Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań sądowych w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa.

2.15        Współdziałanie z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz remontów finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu województwa, a w szczególności:

a)      Opiniowanie przedkładanych założeń techniczno – ekonomicznych w zakresie efektywności, celowości i zasadności ich realizacji oraz przygotowywanie wniosków do zatwierdzenia,

b)      Monitorowanie realizacji i finansowania w/w inwestycji i remontów w ramach przyznanych środków finansowych
z budżetu województwa oraz z innych źródeł finansowania

2.16        Nadzór nad realizacją i rozliczeniami finansowymi inwestycji prowadzonych w zarządzanych nieruchomościach oraz zadań inwestycyjnych własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

2.17        Współdziałanie z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z ze środków budżetu państwa, a w szczególności:

a)      Współudział przy opracowywaniu wniosków o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa,

b)      Uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem uzgodnień techniczno – ekonomicznych  i założeń projektowych,

c)      Monitorowanie realizacji i finansowania w/w zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych środków finansowych
z budżetu państwa oraz innych źródeł finansowania.”

2.18        Sporządzanie zbiorczych zestawień potrzeb finansowych niezbędnych do opracowywania planów nakładów inwestycyjnych Województwa.

2.19        Sporządzanie informacji z realizacji wykonawstwa zadań inwestycyjnych i remontów w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych , finansowanych z budżetu państwa , budżetu województwa oraz innych  źródeł finansowania.

2.20        Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
w zakresie: opracowywania planów nakładów inwestycyjnych i remontowych dla zadań prowadzonych przez podległe wojewódzkie  samorządowe jednostki organizacyjne oraz wnioskowania do właściwych organów o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie.

2.21        Pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych na inwestycje związane z rewitalizacją zarządzanych nieruchomości.

2.22        Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem zadań inwestycyjnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

2.23        Realizowanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

3.      Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotyczących gospodarowania nieruchomościami. 

III.              Organizacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego

§ 5 

1.      Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w tym zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego.

3.      Wobec pracowników Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego czynności pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy wykonuje Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

4.      Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego upoważniony jest do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z zastrzeżeniem ust. 5.

5.      Jeżeli czynności prawne powodują rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000 zł ( słownie pięćset tysięcy złotych ), wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego.

6.      W przypadku nieobecności Dyrektora czynności prawne określone w statucie dla Dyrektora wykonuje jego zastępca lub osoba upoważniona przez Dyrektora.

7.      Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego. 

§ 6

Szczegółową organizację Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zakres zadań, obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. 

IV.              Zasady Wynagradzania

§ 7

Pracownicy Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego Wynagradzani są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r.,poz. 1050 ze zm.)  

V.                Postanowienia końcowe

§ 8

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData